طرح های ویژه

توضیحات:

  1. کلیه قیمت ها بر حسب تومان است.
  2. به کلیه مبالغ فوق 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  3. به مبالغ فوق، هزینه کابل به ازای هر متر 2,200 تومان اضافه خواهد شد.
  4. هزینه ی ایاب و ذهاب از 5,000 الی 40,000 تومان ( بسته به فاصله از مرکز) دریافت می گردد.